Stöllsäterberget

wpd planerar för en vindkraftspark om 15 vindkraftverk, med en total installerad effekt om 30-60 MW, på Stöllsäterberget i Malung-Sälens och Torsby kommuner, i Dalarna respektive Värmlands län. Ett exempel med 15 vindkraftverk à 3 MW skulle ge en årsproduktion på ca 150 miljoner kWh och skulle räcka till att årligen försörja ca 30 000 villor med hushållsel.

Stöllsäterberget ligger cirka 40 km nordost om Torsby, cirka 25 km sydväst om Malung och cirka 11 km från närmaste samhälle, Stöllet.

Tillståndsansökan
I december 2013 inlämnades tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning till Länsstyrelsen i Dalarnas och Örebro län för prövning. Det är miljöprövningsdelegationen i Dalarnas län som handlägger ärendet i sin helhet.

Tillstånd
Den 10 april 2015 beslutade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län om tillstånd till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft om maximalt 15 vindkraftverk vid Stöllsäterberget i Malung-Sälens och Torsby kommuner. Tillståndet har överklagats till Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, samt till Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt, som båda bedömde vindkraftsparken som tillåtlig. Tillståndet har därmed vunnit laga kraft.
Ladda gärna ner miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage i PDF-format.

» Miljökonsekvensbeskrivning
» Karta fotopunkter
» Fotomontage del 1
» Fotomontage del 2

 

Samråd för elanslutning.

Fram till 1 juni 2018 pågår samråd för elanslutning mellan vindkraftspark Stöllsäterberget och en transformatorstation vid Lindmon norr om Stöllet.

Arbetet med koncession för elanslutningen utförs i samarbete med elnätsbolaget Ellevio och samrådshandlingar och inbjudan till samrådsmöte finns på:

https://www.ellevio.se/privat/om-oss/vara-projekt/aktuella-samrad/

 

Samråd för ändringstillstånd
Arbetet med att söka ändringstillstånd för Stöllsäterbergets vindkraftspark fortsätter under 2018, samrådshandling finns att ladda hem nedan.

» Samrådshandling ändringstillstånd

På Energimyndighetens program Nätverket för vindbruk kan du läsa om samhällsekonomiska effekter och studier om arbetstillfällen vid uppförda vindkraftsparker, länk: www.natverketforvindbruk.se

Fakta
KommunMalung-Sälen/Torsby
Antal verk15
Effekt 45 MW
Årsproduktion150 GWh
Motsvarar årsförbrukningen av hushållsel30 000 hushåll
Geografisk position40 km nordost om Torsby, 25 km sydväst om Malung


Kontakt

Har du frågor om Stöllsäterberget?
Ta gärna kontakt med projektledaren, Weronica Andersson (fd Ekholm). Hon svarar på frågor och finns tillgänglig på följande nummer och adress.

Weronica Andersson
Projektledare

wpd Scandinavia AB
Ref: Stöllsäterberget
Surbrunnsgatan 12
114 27 Stockholm

Tfn. 08- 501 091 71
w.andersson( a )wpd.se

Impressum Sitemap