Mangslid

wpd undersöker möjligheten att uppföra en vindkraftspark på området runt Mangslidberget i Torsby kommun, Värmlands län. Totalt planeras 34 vindkraftverk med högsta totalhöjd om 250 meter. Vindkraftspark Mangslid är lokaliserad ca 40 km norr om Torsby och ca 21 km väster om Ambjörby. Området har goda vindförutsättningar och präglas delvis av modernt skogsbruk. Marken ägs av Bergvik skog och ett antal privata markägare. 

En vindkraftspark med 34 stycken 3,45 MW-verk skulle i ett bra vindläge kunna ge en årsproduktion på cirka 475 GWh och skulle då räcka för att försörja cirka 95 000 villor med hushållsel. Eftersom vindkraftsparken inte bedöms uppföras förrän tidigast 2023 är det mer realistiskt att beräkna produktionen utifrån nyare moderna verk om 5 MW istället, vilket ger en produktion om ca 700 GWh och kan försörja 140.000 hushåll.

Samråd

Samråd med särskilt berörda och allmänheten genomförs under hösten 2017. Ett samrådsmöte har genomförts på Mattila fritidsanläggning den 13 november 2017, mellan kl. 18.00 – 21.00. Datum för att inkomma med synpunkter har efter framförda önskemål flyttats fram till senast den 30 april 2018.

wpd kommer efter genomfört samråd arbete med att fram en tillståndsansökan med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Tillståndsansökan planeras att lämnas in i slutet av år 2018.

En samrådshandling som beskriver projektet, samt framtagna fotomontage kan laddas ned som pdf nedan. Samrådshandlingen skickas ut med post på förfrågan.

» Fotopunkter och fotomontage (pdf)

» Samrådshandling

» Presentation på samrådsmöte

Efter samrådsmötet har en fördjupad synlighetsanalys utförts, som kan laddas hem nedan.
» Synlighetsanalys 5 km
» Synlighetsanalys 20 km

Information och forskningsrapporter om vindkraftens påverkan på människa och miljö finns på Naturvårdsverkets hemsida, länk: http://www.naturvardsverket.se/vindval

Naturvårdsverkets vägledning om beräkning, mätning och riktvärden för ljud från vindkraft, länk: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-vindkraft/

På Energimyndighetens program Nätverket för vindbruk kan du läsa om samhällsekonomiska effekter och studier om arbetstillfällen vid uppförda vindkraftsparker, länk: https://www.natverketforvindbruk.se/sv/Lokalt/Samhallsekonomiska-effekter/

En prognos om sysselsättningseffekter och regional nytta för det planerade vindkraftsprojektet på Mangslid har utförts av Vindkraftscentrum och finns att ladda ner_här.

Vill du ha material postade till din brevlåda hör av dig till projektledare Weronica Andersson.

 

 

Fakta
KommunTorsby
Antal verk34
Årsproduktion700 GWh
Motsvarar årsförbrukningen av hushållsel140 000
Geografisk positionca 40 km norr om Torsby, ca 20-21 km väster om Ambjörby och Likenäs.


Kontakt

Har du frågor om Mangslid?
Ta gärna kontakt med projektledaren, Weronica Andersson (fd Ekholm). Hon svarar på frågor och finns tillgänglig på följande nummer och adress.

Weronica Andersson

wpd Scandinavia AB
Ref: Mangslid
Surbrunnsgatan 12
114 27 Stockholm

Tfn. 08- 501 091 71
w.andersson (a) wpd.se

Impressum Sitemap